Đánh giá KPIs

28/12/2018
  • Đánh giá KQCV là một quá trình liên tục, không phải chỉ được thực hiện tại một thời điểm nào đó trong năm.
  • Đánh giá KQCV là trách nhiệm của các cấp quản lý với sự tham gia của mọi nhân viên trong công ty
  • Mỗi quý một lần, Trưởng BP phối hợp với Giám đốc HCNS đánh giá KQCV của nhân viên trong bộ phận mình, Tổng Giám đốc đánh giá KQCV của các cấp quản lý . Kết quả đánh giá KQCV sẽ được thông báo đến từng nhân viên.

Bài viết cùng danh mục

Môi trường làm việc
Trẻ trung, thân thiện, phát triển
Lương thưởng
Theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng