Ban lãnh đạo

Hồ Nguyên Trưởng
Tổng Giám Đốc
"Khát vọng - nhiệt huyết - đam mê - thành công chính là phong cách làm việc và con người của Linkhouse Miền Trung"

Bộ nhận diện thương hiệu